Despre AVF INSOLVENCY IPURL

Având o experiență de mai bine de 6 ani în domeniul insolvenței, oferim soluții viabile și pertinente în procedura de lichidare voluntară, procedura de concordat preventiv, în etapa de preinsolvență cât și în procedura de insolvență - reorganizare judiciară și faliment.

Cadrul legislativ privind activitatea desfășurată este prevăzut de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Legea nr. 32/2000 completata si modificata, privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor., Ordonanta de Guvern nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, Regulamentul Consiliului european nr.1346/2000 privind procedurile de insolvabilitate, legea nr. 31/1990 privind societaățile comerciale.

Procedura insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/ 2006, vizează societățile aflate în stare de insolvență, respectiv societățile a căror patrimonii se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile.

Rolul administratorului judiciar în procedura insolvenței în perioada de observație și reorganizare judiciară este guvernat de următoarele principii:

 • Principiul asigurării managementului de criză care constă în luarea tuturor măsurilor necesare identificării problemelor juridice și financiare ale debitorului si asigurarea mijloacelor necesare pentru desfasurarea activitatilor. in această perioadă se vor ântocmi rapoarte privind cauzele care au dus la apariția stării de insolvenței și poziția administratorului privind posibilitatea continuării activității ân reorganizare sau intrarea ân faliment.
 • Principiul realizarii unui plan de reorganizare fundamentat si viabil
 • Identificarea creditorilor societății debitoare ți ântocmirea tabeluli de creanțe.
 • Prezidarea Adunărilor creditorilor
 • Incheierea de tranzacții, menținerea sau denunțarea unor contracte ale debitorului, descărcarea fidejusorilor, renunțarea la garanții reale.
 • Încasarea creanțelor, formularea acțiunilor în anularea actelor frauduloase efectuate de debitor înaintea deschiderii procedurii.
 • Administratorul judiciar, dacă va considera posibilă redresarea societătii, poate realiza el însuși planul de reorganizare sau poate colabora cu creditorii sau debitorul în realizarea acestuia.

Rolul lichidatorului judiciar în procedura falimentului este guvernat de următoarele principii:

 • conducerea activității debitorului.
 • inventarierea bunurilor din averea debitorului.
 • vânzarea bunurilor din averea debitorului.
 • distribuirea sumelor rezultate catre creditorii înscriși în tabelul de creanțe în ordinea stabilită prin lege.

Procedura concordatului preventiv cât și a mandatul ad-hoc sunt proceduri de prevenție a insolvenței, prin care se urmărește salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuării activității acesteia, a păstrării locurilor de muncă și a acoperirii creanțelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creanțelor sau a condițiilor acestora, ori prin încheierea unui concordat preventiv.

Lichidarea societatilor comerciale presupune un ansamblu de operatiuni juridice si economice constand in finalizarea demersurior comerciale in curs ale societatii, transformarea in bani a bunurilor acesteia și încasarea creanțelor, în scopul achitării datoriilor către creditori și a împărțirii între acționari sau asociați a activelor rămase.